INFANTIL. Curs 2020 – 21

Benvinguts al col·legi

Busques una escola per al teu fill o filla? Al col·legi t’ho posem molt fàcil. Pots venir a les portes obertes d’educació infantil que estem preparant per al pròxim dissabte, 29 de febrer. Però si no et vs bé o ho prefereixes, pots demanar hora per visitar les instal·lacions i per parlar amb la nostra cap d’estudis. Demana hora al link que tens aquí a sota i contactarem amb tu. Estarem encantats de conèixer-te i resoldre’t tots els dubtes que ens puguis plantejar!

El dissabte, 29 de febrer, obrirem les portes del nostre edifici d’educació infantil perquè totes les famílies interessades a formar part de la gran família del Badalonès vinguin i puguin conèixer amb detall el nostre projecte educatiu. Serà una jornada d’alt interès informatiu, però també tindrà una part lúdica. O sigui, que si t’animes a venir, demana hora. I sobretot, no deixis els infants a casa. Tenim un munt d’activitats preparades perquè puguin començar a disfrutar ja de la nostra escola, que també vol ser la vostra i, sobretot, la seva.

Calendari

Tal com publica el web Estudiar a Catalunya de la Generalitat de Catalunya, el mes de febrer es preveu que es publiqui el calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció. Fins al moment, el calendari de preinscripció previst és el següent:

 • Període de preinscripció: del 23 de març a l’1 d’abril de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció:
 • Termini de reclamació de la puntuació:
 • Publicació de la llista d’alumnes admesos:
 • Documentació

  Documentació identificativa que cal presentar juntament amb l’imprès de la sol·licitud:
   • 1. Original i fotocòpia del llibre de família o d’altres documents relatius a la filiació. Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar i Família.
   • 2. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o representant legal) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries, document d’identitat del país d’origen.
   • 3. Original i fotocòpia del DNI de l’estudiant en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor 14 anys.
   • 4. Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), de l’estudiant.5. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

    Documentació acreditativa: Només s’ha de presentar per certificar els criteris al·legats a la sol·licitud.

    1. Existència de germans/es escolaritzats al centre educatiu o de pares, mares o representants legals que hi treballen. No cal portar document acreditatiu.
    2. Proximitat del domicili de l’estudiant o proximitat del lloc de treball dels pare, mare o respresentant legal. Quan s’al·lega proximitat del domicili, l’adreça que consta al DNI  o targeta de residència del sol·licitant i de l’alumne ha de coincidir amb el domicili al·legat. Si no coincideix, cal presentar el volant municipal de convivència on consti el sol·licitant i l’alumne. En aquest cas, cal presentar els DNI renovats amb l’adreça correcta dins el termini per a la matrícula. Quan es pren en consideració l’adreça del lloc de treball de pare, mare o representant legal, cal presentar un certificat emès per l’empresa. En el cas de treballadors/es autònoms, una còpia del Cens d’empresaris i professional (036 o 037)
    3. Renda anual de la unitat familiar: Documentació de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida.
    4. Discapacitat de l’estudiant, pares, mares, representants legals o germans/es. Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat.
    5. Condició legal de família nombrosa o monoparental. Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

    Si no s’acredita amb documentació els criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud de preinscripció no s’obté els punts corresponents. La falsedat o el frau en les dades presentades comporta la pèrdua dels drets de prioritat i, per tant, dels punts corresponents.Si es presenta més d’una sol·licitud es perden tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que poden correspondre.Per més informació podeu consultar aquí.

 • Criteris de prioritat / puntuació *

 • a) Criteris generals
  • Germans de l’alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (una escola pública d’infantil i primària i l’institut adscrit quan l’escola només està adscrita a aquest institut).Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora. Barem: 40 punts. Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies. Si s’al·lega que el germà està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat el germà o germana.
  • Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet. Barem:
   • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
   • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts. 
   • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

   Documentació:

   • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
   • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
   • Quan, per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (models 036 i 037). 

   – Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.Barem: 10 puntsDocumentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. – Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.Barem: 10 punts. Documentació

   • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
   • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

    b) Criteri complementari- L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.Barem: 15 puntsDocumentació: original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 • * Aquests criteris són del febrer del 2019. Estem pendents de saber si s’actualitzaran.
 • Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han de presentar la documentació que a continuació s’indica per a cada criteri. 

Informació de contacte

Educació Infantil
3 nivells , cadascun amb tres línies
 
Cap d’estudis: Núria Pérez
 

93 397 72 00

nperez@badalones.com

C/ Guifré, 214 08912 Badalona