ESO

 

L’ESO és una etapa cabdal en l’evolució personal i acadèmica del joves en la qual han de prendre les primeres decisions que marcaran el seu futur.
Per a alguns l’ESO significarà el final dels estudis mentre que per a altres serà el camí per accedir a estudis professionals o universitaris. Per això el nostre interès està atendre els nostres alumnes entenent que poden tenir interessos i també capacitats molt diferents.

  • Potenciar al màxim totes les competències de la persona.
  • Proporcionar un ensenyament de qualitat que garanteixi l’assoliment de les competències bàsiques.
  • Impulsar l’aprenentatge dels idiomes.
  • Utilitzar les TIC com a eines usuals d’ensenyament-aprenentatge
  • Afavorir la pràctica de l’esport
  • Promocionar el voluntariat i la participació en campanyes solidàries.
  • Fomentar una actitud responsable vers el medi ambient.

El desenvolupament d’actituds i competències que possibilitaran l’accés als estudis posteriors.
L’aprenentatge de dues llengües estrangeres –anglès i francès– en grups reduïts al llarg de tota l’etapa.
Elaboració i aplicació de plans individuals per a l’alumnat amb necessitats educatives per part del Departament d’orientació pedagògica (DOIP), per guiar i orientar a l’alumnat i les seves famílies així com a l’equip docent en el procés d’aprenentatge.
CLIL utilització de la llengua anglesa en diferents àrees curriculars en cada un dels cursos de l’etapa.
Pràctiques als laboratoris de les àrees experimentals de Tecnologia, Ciencies de la Naturalesa, Física i Química per consolidar els coneixements
Desenvolupament de les TIC integrades en el procés d’ensenyament i aprenentatge
Afavorir la pràctica de l’esport com element transmisor d’hàbits saludables i de valors com la disciplina, la constància o l’esforç.
Comunicació permanent a través de la plataforma Clickedu amb les famílies per a desenvolupar una acció educativa conjunta.

Informació de contacte

Ensenyament Secundari Obligatori
4 nivells , cadascun amb tres línies​
 
Cap d’estudis: Juan José Rubio

 93 389 57 16

jrubio@badalones.com

C/ Arbres 17 08912 Badalona