E.S.O.

L’ESO és una etapa cabdal en l’evolució personal i acadèmica del joves en la qual han de prendre les primeres decisions que marcaran el seu futur.
Per a alguns l’ESO significarà el final dels estudis mentre que per a altres serà el camí per accedir a estudis professionals o universitaris. Per això el nostre interès està atendre els nostres alumnes entenent que poden tenir interessos i també capacitats molt diferents.
OBJECTIUS

Potenciar al màxim totes les competències de la persona.

 • Proporcionar un ensenyament de qualitat que garanteixi l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Impulsar l’aprenentatge dels idiomes.
 • Utilitzar les TIC com  a eines usuals d’ensenyament-aprenentatge
 • Afavorir  la pràctica de l’esport
 • Promocionar el voluntariat i  la participació en campanyes solidàries.
 • Fomentar una actitud responsable vers el medi ambient.

METODOLOGIA
 • El desenvolupament d’actituds i competències que possibilitaran l’accés als estudis posteriors.
 • L’aprenentatge de dues llengües estrangeres –anglès i francès– en grups reduïts al llarg de tota l’etapa.
 • Elaboració i aplicació de plans individuals per a l’alumnat amb necessitats educatives per part del Departament d’orientació pedagògica (DOIP), per guiar i orientar a l’alumnat i les seves famílies així com a l’equip docent en el procés d’aprenentatge.
 • CLIL utilització de la llengua anglesa en diferents àrees curriculars en cada un dels cursos de l’etapa.
 • Pràctiques als laboratoris de les àrees experimentals de Tecnologia, Ciencies de la Naturalesa, Física i Química per consolidar els coneixements
 • Desenvolupament de les TIC integrades en el procés d’ensenyament i aprenentatge
 • Afavorir  la pràctica de l’esport com element transmisor d’hàbits saludables i de valors com la disciplina, la constància o l’esforç.
 • Comunicació permanent a través de la plataforma Clickedu amb les famílies per a desenvolupar una acció educativa conjunta.
Informació de contacte
E.S.O
4 nivells , cadascun amb tres línies
Segueix-nos: