Científic

Batxillerat Científic


Modalitat de Ciències i tecnologia

A la nostra escola l’itinerari de Ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències empíriques, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris, el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.

Els alumnes que trien aquesta modalitat poden familiaritzar-se amb els mètodes de treball i les tècniques científiques i tecnològiques que permeten un apropament rigorós i crític a la realitat a nivell físic, químic i biològic a través de treballs pràctics, simulacions i els seus propis dissenys experimentals.

 


Objectius

▪ Donar una formació acadèmica de qualitat que permeti als nostres alumnes assolir unes qualificacions superiors a la mitjana de Catalunya.

▪ Realitzar activitats culturals i visites a institucions docents d’interès (universitats, centres de recerca, etc.) així com a empreses públiques i privades.

▪ Impulsar l’aprenentatge d’idiomes.

▪ Oferir la possibilitat de tenir una experiència internacional a través del projecte “descobrim el nostre futur”.

▪ Presentar matèries extra curriculars amb un enfocament universitari. ▪ Utilitzar les TIC com a eines usuals d’ensenyament-aprenentatge.

▪ Mantenir una comunicació regular amb les famílies per desenvolupar una acció educativa conjunta.

▪ Promocionar el voluntariat i la participació en campanyes solidàries.

▪ Fomentar la pràctica de l’esport .

▪ Fomentar una actitud responsable i compromesa vers el medi ambient.

I després del Batxillerat, què?

Els tutors i tutores i el servei d’orientació psicopedagògica assessoren els alumnes de batxillerat perquè puguin escollir la carrera universitària o bé els estudis professionals de grau superior més adients en funció de les seves aptituds i interessos, tenint en compte que l’escola s’imparteix el d’Administració i finances.

Serveis propis de Batxillerat

▪  Gestió de beques

▪  Seguiment durant el primer any d’Universitat

▪  Servei de TELEASSITÈNCIA de l’Hospital de Nens de Barcelona

▪  Plataforma educativa Clickedu

▪  Assessorament psicopedagògic

▪  Projecte Internacional

 


 

Plà d’estudis

Matèries COMUNES 1r 2n
Llengua catalana i literatura 3 3
Llengua castellana i literatura 2 3
Llengua estrangera (Anglès) 3 3
Filosofia 3
Educació Física 2
Història 4
Tutoría 1 1
TOTAL D’HORES 14 14

Matèries de modalitat (CIÈNCIES EXPERIMENTALS) 1r 2n
Matemàtiques 4 4
Física 4 4
Biologia 4 4
Química I 4
Química II / Psicologia + Ciències Món 4
Treball de recerca
TOTAL D’HORES 16 16

Què més t’oferim?

  • Club de lectura per millorar l’expressió oral i escrita
  • Projectes interdisciplinaris per afavorir l’aprenentatge transversal AICLE per millorar el nivell competencial d’anglès
  • Projecte internacional: “descobrint el nostre futur

Informació del curs
Departament
Batxillerat

Cursos relacionats

Tecnologic

Tecnologic

Batxillerat Tecnologic Modalitat de Ciències i tecnologia A la nostra escola l’itinerari...