Cicles Formatius de Grau Superior

 

La internacionalització de les empreses i l'entrada a nous mercats s'ha convertit en un aspecte irrenunciable per a totes aquelles empreses que vulguin mantenir la competitivitat i que apostin per les exportacions com a instrument de millora de les seves vendes.

En aquest cicle, formem els nostres alumnes perquè obtinguin les competències per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptable, fiscals i financers. I per planificar i executar els processos d'importació i exportació i introducció i expedició de tota mena de mercaderies, sempre aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat. Un cop més, assegurant la satisfacció dels seus clients i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental. Es tracta d'un altre dels cicles amb un grau més elevat d'empleabilitat, atesa la polivalència que assoleixen els alumnes que obtenen el títol.

Per obtenir aquest grau superior, cal seguir tres cursos, dels quals podeu consultar la programació en aquest enllaç. En total, 2.618 hores lectives i 832 de pràctiques en empreses col·laboradores. En acabar el segon curs, els alumnes ja obtenen el títol de Tècnic Superior en Administració i Finances, que ampliaran al final del tercer amb el de Tècnic Superior en Comerç Internacional. Aquests cursos es fan en conveni amb l'ESIC Business and Marketing School. Els alumnes que optin per seguir els seus estudis a l'ESIC obtinen una convalidació del 30% dels crèdits.

Com a complements de formació, oferim seminaris i tallers, conferències monogràfiques i diverses activitats d'iniciativa social. Com passa en tots els cicles, els alumnes que ho desitgin poden accedir a la possibilitat de fer pràctiques a l'estranger, en aquest cas a través del programa Erasmus+ KA103. 

Estudiar aquest cicle us obrirà les portes del mercat de treball amb moltes opcions: Administratiu d’oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l’Administració Pública. Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d’atenció al client. Tècnic en comerç exterior. Tècnic d’operacions exteriors d’entitats financeres i d’assegurances. Tècnic en administració de comerç internacional. Assistent o adjunt de comerç internacional. Agent de comerç internacional. Tècnic de màrqueting internacional. Tècnic de vendes internacional. Assistent al departament d’operacions comercials internacionals. Transitari. Consignatari de vaixells. Operador logístic. Cap de magatzem. Tècnic en logística del transport. Coordinador logístic i Tècnic en logística inversa.

Formem els nostres alumnes en les competències generals per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa, ja sigui pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client o l'usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental. Aquesta competència general s'ampliarà amb una orientació cap a l'àmbit de les assegurances, reforçant la formació en aspectes com la gestió d'assegurances, la tramitació de sinistres o la digitalització d'empreses asseguradores. A la majoria d'alumnes que han cursat aquest cicle, de relativament recent implantació al col·legi, no els ha costat trobar feina. Molts d'ells, de fet, han acabat treballant a les empreses on han fet les pràctiques.

Per obtenir aquesta titulació cal seguir dos cursos. Un total de 1.584 hores lectives i 416 de pràctiques en empreses col·laboradores. Podeu consultar el programa acadèmic aquí. Com a complements, oferim seminaris i tallers, conferències monogràfiques i diverses activitats. A més, la possibilitat de fer pràctiques a l'estranger a través del programa Erasmus+ KA103.

Us oferim algunes de les sortides laborals que us ofereix aquesta titulació: Administratiu d’oficina, comercial, financera, comptable, logística, banca i assegurances, recursos humans, assessoria jurídica o de la Administració Pública. Comptable laboral, fiscal o gestor. Tècnic/a en gestió de cobraments. Responsable d'atenció al client. En les oficines de tot tipus d'empreses: grans, petites i mitjanes, bancs, corredories d'assegurances, despatxos professionals i també a l'Administració Pública.

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar o executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de la qualitat, gestionant la informació, garantint la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental.

La durada d'aquest grau és de dos cursos, durant els quals s'imparteixen 1.584 hores lectives i 416 hores de pràctiques remunerades en algunes de les més de 200 empreses amb els quals el col·legi té acords de col·laboració. Les classes es fan sempre en horari de tarda. Com a complements de formació, l'escola ofereix als alumnes la participació en seminaris i talles, així com visites de caràcter tècnic a institucions com la Borsa de Barcelona. A més, els alumnes que ho desitgin poden fer estades a l'estranger a través del programa Erasmus+ KA103.