Cicles Formatius

CFGS: Requisits i dates

Què necessites, per poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior?

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents: 

 • Tenir el títol de Batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional; o d’arts plàstiques i disseny; o de tècnic superior de formació professional; o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat l’antic Curs d’Orientació Universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de Batxillerat per haver cursat l’antic Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).

Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Dates de presentació de sol·licituds

La preinscripció és oberta fins el mes de setembre, sempre que hi hagi places disponibles.

Preinscripció

Per formalitzar la preinscripció, heu d’omplir aquest formulari, descarregar-lo i fer-lo arribar per correu electrònic a hgarcia@badalones.com o a reguiluz@badalones.com.

Documentació necessària a presentar en el moment de formalitzar la matrícula

 • 2 fotografies de mida carnet.
 • Fotocòpia del DNI del pare, la mare i l’alumne/a.
 • Fotocòpia del llibre de camília on surt la inscripció del pare i la mare (plana 2) i de la pàgina d’inscripció de l’alumne/a.
 • Fotocòpia de la tarja sanitària de l’alumne/a.
 • Títol de CFGM, certificat de la prova d’accés, títol de Batxillerat o expedient acadèmic de CFGM.
 • Número de Seguretat Social de l’alumne/a.
 • Identificador de l’alumne/a del Registre d’Alumnes (RALC). Cal demanar-lo al centre actual.
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si s’escau.