Cicles Formatius

CFGS: Requisits i dates

Què necessites, per poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior?

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents: 

 • Tenir el títol de Batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional; o d’arts plàstiques i disseny; o de tècnic superior de formació professional; o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat l’antic Curs d’Orientació Universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de Batxillerat per haver cursat l’antic Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).

Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Dates de presentació de sol·licituds

Del 25 al 31 de maig

Documentació necessària

 • 2 fotografies de mida carnet.
 • Fotocòpia del DNI del pare, la mare i l’alumne/a.
 • Fotocòpia del llibre de camília on surt la inscripció del pare i la mare (plana 2) i de la pàgina d’inscripció de l’alumne/a.
 • Fotocòpia de la tarja sanitària de l’alumne/a.
 • Títol de CFGM, certificat de la prova d’accés, títol de Batxillerat o expedient acadèmic de CFGM.
 • Número de Seguretat Social de l’alumne/a.
 • Identificador de l’alumne/a del Registre d’Alumnes (RALC). Cal demanar-lo al centre actual.
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si s’escau.