Cicles Formatius

CFGM: Requisits i dates

Què necessites, per poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà?

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents: 

 • Tenir el títol de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar o haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) o tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts els 40 anys d’edat.
 • Tenir un títol per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys en el moment de fer la prova.

Dates de la preinscripció per al curs 2022-23

Amb la voluntat de garantir l’accés a la formació professional de l’alumnat que es troba cursant encara l’educació secundària obligatòria o altres ensenyaments equivalents, aquest any el Departament d’Educació ha establert dos terminis diferents de presentació de sol·licituds acotats de la manera següent:

 • Alumnat amb continuïtat d’escolarització (en general, que cursa quart d’ESO en l’actualitat): del 20 al 26 d’abril del 2022.
 • Resta d’alumnat: del 17 al 23 de maig del 2022.

Documentació necessària:

 • 2 fotografies de mida carnet.
 • Fotocòpia del DNI del pare, la mare i l’alumne/a.
 • Fotocòpia del llibre de camília on surt la inscripció del pare i la mare (plana 2) i de la pàgina d’inscripció de l’alumne/a.
 • Fotocòpia de la tarja sanitària de l’alumne/a.
 • Certificat de la nota mitjana d’ESO (1r, 2n i 3r).
 • Número de Seguretat Social de l’alumne/a.
 • Identificador de l’alumne/a del Registre d’Alumnes (RALC). Cal demanar-lo al centre actual.
 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si s’escau.
 • (Recomanem tenir anotats els codis dels centres que vulguin posar en segona o posteriors opcions).